วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้มอบเกียรติบัตร “เด็กดี ศรีสงขลา” ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ หลังจากที่ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นเรียนทุกชั้นเรียน คัดเลือกเด็กดีประจำห้องเรียน เพื่อรับเกียรติบัตรดังกล่าว โดยคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.๑-ป.๖ ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี ห้องเรียนละ ๑ คน

Leave a Comment