วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางพรรณี สอิ้งทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด (พหุปัญญา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมี นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ส่วนที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Comment