ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมูลพื้นฐาน

          ข้อมูลพื้นฐาน

O1: โครงสร้าง

O2: ข้อมูลผู้บริหาร

O3: อำนาจหน้าที่

O4: แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

O5: ข้อมูลการติดต่อ

O6: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          การประชาสัมพันธ์

07: ข่าวประชาสัมพันธ์

          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O9: Social  Network

O10: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

          การดำเนินงาน

O11: แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12: รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6

O13: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          การปฏิบัติงาน

O14: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          การให้บริการ

O15: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18: E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O21: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O22: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23: นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O24: การดำเนินการตามนโยบาย  การบริหารทรัพยากรบุคคล

O25: หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่  10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย  NO  GIFT  POLICY

O31: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No  gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32: การสร้างวัฒนธรรม No  gift  Policy

O33: การรายงานผลตามนโยบาย  No  gift  Policy

          การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34: การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

O35: การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          แผนป้องกันการทุจริต

O36: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O37: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

O38: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่  10.2  มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

          มาตรฐานการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40: การขับเคลื่อนจริยธรรม 

O41: การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

           มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน