วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางกมลทิพย์ ทองเส้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ผู้รับผิดชอบงานฝ้ายวิชาการ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและนิเทศติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ (ส่วนที่ ๒) โดยมี นางขวัญตา ประสานสงฆ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Comment