วันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นายคมคาย แก้วพรหม หัวหน้างานวิชาการ ได้เข้านิเทศการเรียนการสอนครูทุกระดับชั้น เป็นสัปดาห์นิเทศภายในของโรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ ข้อดี ข้อควรพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน ให้ครูได้นำไปพัฒนาและปรับเทคนิคต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนให้มากที่สุด

Leave a Comment