เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม “การใช้ชุดตรวจ ATK” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงแส โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่วนตำบลเชิงแส มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจอย่างละเอียด ในทุกขั้นตอนของวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยวิธีการตรวจแบบตรวจด้วยตนเอง (Home Use) รวมทั้งสามารถแนะนำวิธีการตรวจให้นักเรียนในโรงเรียนหรือประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์

Leave a Comment