วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้นางสุมนต์ทิพย์ ธรรมชาติ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้น ดังนี้ กิจกรรมระบายสีภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล กิจกรรมวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และกิจกรรมการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโทษและพิษของบุหรี่ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และการรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก

Leave a Comment