074-399038pavpra1709@obecmail.obec.go.th
News
#ขอแสดงความยินดีกับ "เด็กชายชนันธร ทิพรองพล" #ขอแสดงความยินดีกับ "เด็กชายฐปนัท หวานพลู" #ขอแสดงความยินดีกับ "เด็กหญิงณฐอร เพียรสวัสดิ์" นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 6 ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 #ขอแสดงความยินดีกับ "เด็กชายปุณวิทย์ มากกิ้ม #ขอแสดงความยินดีกับ "เด็กหญิงณฐพร เพียรสวัสดิ์" และ "เด็กหญิงนันทนัท สุกศรี" นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป. ๑-๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566