ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสโดยย่อ

          วันที่  20  มิถุนายน  2465  ร.อ.  อินทร์   ตุงคะผลิน  นายอำเภอจะทิ้งพระ ได้จัดตั้งขึ้นใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลเชิงแส”  โดยมีเจ้าอธิการเมฆ  ดิสโร เจ้าอาวาสวัดเชิงแสใต้  ให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน  ป.1 – ป.3  ซึ่งเป็นตัวประโยคตามกฎกระทรวงธรรมการ  โดยมีนายหลัก  มุสิกรักษ์  เป็นครูใหญ่  และมีครูเพียงคนเดียว

              วันที่  5  กรกฎาคม  2482  เจ้าอธิการเมฆ  ดิสโร ได้สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษให้  1  หลัง แบบยกพื้นออกมุขทั้ง 2  ด้าน ใช้งบประมาณ  1,400  บาท ราษฎรสมทบ  600  บาท และบริจาคแรงงานสมทบ โดยสร้างในที่ดินของวัดเชิงแสใต้ (ด้านทิศเหนือ) ขุนศิลปกรรมพิเศษ  ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้มาเปิดป้ายให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดเชิงแส (เมฆประดิษฐ์)

              วันที่  3  ตุลาคม  2512  นายชื่น  เมืองศรี เป็นครูใหญ่ และได้รับงบประมาณ 110,000 บาท ราษฎรสมทบอีก  98,571.25  บาท  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  ขนาด  4  ห้องเรียน

              วันที่  1  กันยายน  2520  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบ  004  ขนาด  8  ห้องเรียน 2  ชั้น  โดยใช้งบประมาณ  307,000  บาท

              วันที่  16  กุมภาพันธ์  2521  ทางราชการได้ขอใช้อาคารเรียนแบบพิเศษ (เมฆประดิษฐ์) เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานกิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นการชั่วคราว

              วันที่  26  มิถุนายน  2521  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดเชิงแส (เมฆประดิษฐ์) ตามนโยบายของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนปรับปรุงประจำอำเภอละแห่ง  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส”  มาจนถึงปัจจุบันเป็น

              วันที่  1  ตุลาคม  2523  ได้โอนโรงเรียนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

              ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มี นางสาวฤทัยชนก  แก้วคง   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส  และจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบ่งเป็น 9 ห้องเรียน  มีครู 8 คน  นักเรียน 11ุ6 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง  1 คน