บุคลากรโรงเรียน

 

นางสาวฤทัยชนก  แก้วคง

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุุมชนวัดเชิงแส

 

 

นางเปรมฤดี  จันทสงค์

ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวสุมนต์ทิพย์  ธรรมชาติ

ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวปติณญา  ลอยลิบ

ตำแหน่ง ครู

 

 

นางพรรณี  สอิ้งทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางกมลทิพย์  ทองเส้ง

ตำแหน่ง ครู

 

 

นางสาวเนาวรัตน์  ราชเมืองฝาง

ตำแหน่ง ครู

 

 

นางสาวจารุณี  บุญคงดำ

ตำแหน่ง ครู

 

 

นางสาวกาญจนา  สุธารักษ์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

นางจรินทร์  สวนพลาย

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวภาวินี  พรายอำไพ

ตำแหน่ง ครูธุรการ

 

 

นายเสน่ห์  โกฉิม

ตำแหน่ง นักการภารโรง