ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมูลพื้นฐาน

O1: โครงสร้างข้อมูลผู้บริหาร

O2: ข้อมูลผู้บริหาร

O3: อำนาจหน้าที่

O4: แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

O5: ข้อมูลการติดต่อ

O6: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7: ข่าวประชาสัมพันธ์

O8: Q & A (ถาม ตอบ)

O9: Social  Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

O10: แผนดำเนินงานประจำปี

O11: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17: E–Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19: รายงานการกำกับติดตาม  การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25: นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O26: การดำเนินการตามนโยบาย  การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27: หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36: การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

O37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O41: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน