โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งนวัตกรรม” 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้นางสาวสุมนต์ทิพย์ ธรรมชาติ นางสาวปติณญา ลอยลิบ และนางพรรณี สอิ้งทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการสินค้าฝีมือนักเรียนในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน อันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของนักเรียนในอนาคต ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ (ส่วน ๒)

Leave a Comment