..วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางกมลทิพย์ ทองเส้ง และ นางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมโครงการสัมมนาขับเคลื่อนสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง” ซึ่งจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุมนิรัตน์จรจิตร (๖๘-๓๐๗) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Leave a Comment