วันนี้ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เป็นประธานการเปิด โครงการ”ค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ซึ่งมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ฐานผจญภัย และฝึกให้ลูกเสือเนตรนารีประกอบอาหารรับประทานเป็นหมู่ ฝึกทักษะชีวิตรวมทั้งระเบียบวินัย เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน