“กิจกรรมการประกอบเมนูอาหารพื้นถิ่น”

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ร่วมในพิธีเปิด ,ชมผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมจากโครงการการขับเคลื่อนระบบอาหารตลอดห่วงโซ่ของโรงเรียนและชุมชน “กิจกรรมการประกอบเมนูอาหารพื้นถิ่น” ซึ่งจัดโดยโรงเรียนวัดโตนดด้วน โดยได้รับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนวัดโตนดด้วน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) , โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา และ ชุมชนบ้านโคกโหนด ตำบลกระแสสินธุ์ โดยมี นายสราวุธ ซุ่นพงศ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโตนดด้วน อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment