วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านของ สพฐ. และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดี

Leave a Comment