นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วย นางพรรณี สอิ้งทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ซึ่งปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Comment