วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วย นางสาวปติณญา ลอยลิบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ซึ่งปฏิบัติงานการเงิน ของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Leave a Comment