ตามหลักเกณฑ์ วPA และการใช้งานระบบ DPA

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๖๕๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง และ นางสาวจารุณี บุญคงดำ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ วPA และการใช้งานระบบ DPA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) โดยมี นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสองทะเล ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ (ส่วนที่ ๒)

.

..

Leave a Comment