“สร้างสินค้าสู่ตลาด อย่างมืออาชีพ”

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางกมลทิพย์ ทองเส้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสินค้าสู่ตลาด อย่างมืออาชีพ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้มีความรู้เรื่องการผลิตออกสู่ตลาด โดยมีการคำนวณต้นทุนผลผลิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการจัดจำหน่าย อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต เป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสองทะเล (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ส่วน ๒ โดยมี นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

Leave a Comment