วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒น๕๖๗างสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางสาวจารุณี บุญคงดำ ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ บูรณาการแผนการจัดประสบการณ์ต้านทุจริต โดยมี นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสองทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ส่วนที่ ๒

.

Leave a Comment