วันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรจิตอาสา โคก หนอง นา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีโคก หนอง นาโมเดล และฐานการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม และพัฒนาทักษะ เทคนิค วิธีการนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งมีการถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นวิทยากรโคก หนอง นา ครบรอบ ๑ ปี ณ ห้องประชุมสกายรูม ชั้น 7 โรงแรมวีว่า สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Leave a Comment