วันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางกมลทิพย์ ทองเส้ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อจะได้นำความรู้ ทักษะกระบวนการต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรองที่โรงเรียน

Leave a Comment