วันที่ 27 – 30 กันยายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขิงแส ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการวางแผนดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีครูประจำชั้นแต่ละชั้นดำเนินการสอบ ตามตารางสอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการสอบประเมินผลครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดี

Leave a Comment