วันที่ ๑๖-๑๗ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขิงแส ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีครูประจำชั้นดำเนินการสอบตามตามตารางสอบที่ได้กำหนดไว้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งการดำเนินการสอบประเมินผลครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดี

Leave a Comment