7 มิถุนายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยนางสาวปติณญา ลอยลิบ และนางกมลทิพย์ ทองเส้ง ครูผู้ดูแลนักเรียน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 35 คน เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา สงขลา 1 เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีโคก หนอง นา และแนวการปฏิบัติในการปลูกพืชประเภทต่าง ๆ การนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวันของเราได้อย่างพอเพียง โดยมีวิทยากรจิตอาสาให้ความรู้ในฐานต่างๆ ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Leave a Comment