วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา สุธารักษ์ และ นางจรินทร์ สวนพลาย ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาในงาน “วันกตัญญู บูรพาจารย์” ทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดพะโคะและผู้มีคุณูปการต่อวัดพะโคะ โดยมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสเข้าร่วมรับทุนจำนวน ๑๐ ทุน ณ วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment