วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โคก หนอง นา สพป. สงขลา 1 ในการให้ความรู้ฐานไม้เศรษฐกิจ แก่คณะครู นักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยลาด, โรงเรียนวัดทุ่งบัว, โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม, โรงเรียนวัดกลาง, โรงเรียนวัดตาหลวงคง, โรงเรียนวัดบางเขียด, โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ และโรงเรียนวัดหัวคุ้ง จำนวนทั้งสิ้น 320 คน ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา