วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วย นางเปรมฤดี จันทสงค์ และนางสาวปติณญา ลอยลิบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมประชุมเวทีพัฒนา ข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ในครั้งที่ ๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก ๖) ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแกนนำผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ณ ห้อง ๕-๔๐๑ อาคาร ๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Comment