วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.” ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆ ของอำเภอกระแสสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง สร้างการรับรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองในชุมชน ท้องถิ่น ทำให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการที่ได้เรียนรู้วิถีทางแห่งประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ และซึมซับจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตย

Leave a Comment