วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในฐานะภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ในการเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment