โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ขอแสดงความยินดีกับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐

การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๔๒

รวม ๒ ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๗๑

สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าทุกระดับ

Leave a Comment