วันที่ 11-12 เมษายน 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสได้มอบหมายให้คุณครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เพื่อให้มาตรฐานตามการพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ Webex โดยมีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Comment