วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้นางสาวสุมนต์ทิพย์ ธรรมชาติ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยด้วยการสร้างสื่อการสอนอ่านเก่ง เขียนสวยด้วยมือเรา โดยมีนางขวัญตา ประสานสงฆ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ (ส่วนที่ ๒)

Leave a Comment