วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์ ราชเมืองฝาง ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ –เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทุ่งบัว อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาศูนย์เครือข่ายการศึกษากระแสสินธุ์