วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา โดยเวลา 13.00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.2 และช่วงเวลา 15.00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.3-ป.6 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเทอมใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Leave a Comment