วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วย นางเปรมฤดี จันทสงค์ และนางสาวปติณญา ลอยลิบ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมประชุมชี้แจงเงื่อนไขการดำเนินงานและร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก ๖) ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแกนนำผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Comment