โดยใช้ PATHITTA Model

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนโดยใช้ PATHITTA Model เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในห้องเรียนภายใต้กระบวนการ PDCA ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(สกสว.) โดยมีนางนรินทร์รัชต์ สีแก้วน้ำใส รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

..

Leave a Comment