วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เพื่อร่วมกันหาแนวทางการวางแผนและเตรียมการความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และเสริมสร้างศักยภาพให้เกิดกับครู บุคลากรและโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชน

Leave a Comment