โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฐอร เพียรสวัสดิ์ นักเรียนัช้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA) และห้องเรียนพิเศษ กลุ่มวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

.

Leave a Comment