วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมขนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๑ พร้อมด้วย นายสถาพร สักโก ศึกษานิเทศก์ ได้ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการสังเกตการสอน (Classroom Observation) ในกลุ่มสาระ/วิชา แนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment