»  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 76 หมู่ 3 ตำบลเชิงแส  อำเภอกระแสสินธุ์   จังหวัดสงขลา

»  website : https://www.ccs.ac.th

»  email : pavpra1709@obecmail.obec.go.th

»  ติดต่อผ่านเว็บไซต์โรงเรียน : https://www.ccs.ac.th/ติดต่อเรา

»  Facebook : https://www.facebook.com/ชุมชนวัดเชิงแส

»  โทร 074-399038

 pavpra1709@obecmail.obec.go.th