วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงรายละเอียด แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และข้อตกลงของโรงเรียน และมีข้อราชการที่จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของนักเรียน พร้อมทั้งรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารโรงอาหาร โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment