วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้มอบหมายให้นางสาวปติญญา ลอยลิบ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครู ร่วมกันจัดค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 89 คน ณ วัดเชิงแสกลาง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนรู้จักหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต และให้นักเรียนตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิต มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น

Leave a Comment