วันที่ ๒-๕ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน และ การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น ขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม โดยนำข้อมูลการคัดกรองมาใช้ประกอบในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และรายงานผลผ่านระบบติดตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

.

Leave a Comment