แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 1. ด้านการบริหารวิชาการ จำนวนคำตอบ:

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 2. ด้านการบริหารงบประมาณ จำนวนคำตอบ:

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 3. ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวนคำตอบ:

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป จำนวนคำตอบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2564 - Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มไม่มีชื่อ
ส่ง
แบบฟอร์มไม่มีชื่อ
ส่วนที่ 1 จาก 3
ส่วนที่ 2 จาก 3
คำถาม
ประเภทคำถาม
กำลังโหลดรูปภาพ…
ชาย
หญิง
เพิ่มตัวเลือก
หรือ
เพิ่ม "อื่นๆ"
เฉลยคำตอบ
(0 คะแนน)
กำลังโหลด...
กำลังโหลด…
คำถาม
ประเภทคำถาม
กำลังโหลดรูปภาพ…
ต่ำกว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปีขึ้นไป
เพิ่มตัวเลือก
หรือ
เพิ่ม "อื่นๆ"
เฉลยคำตอบ
(0 คะแนน)
กำลังโหลด...
กำลังโหลด…
คำถาม
ประเภทคำถาม
กำลังโหลดรูปภาพ…
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
เพิ่มตัวเลือก
หรือ
เพิ่ม "อื่นๆ"
เฉลยคำตอบ
(0 คะแนน)
กำลังโหลด...
กำลังโหลด…
คำถาม
ประเภทคำถาม
กำลังโหลดรูปภาพ…
ผู้ปกครอง
นักเรียน
ผู้มาติดต่อราชการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
อื่นๆ
เพิ่มตัวเลือก
หรือ
เพิ่ม "อื่นๆ"
เฉลยคำตอบ
(0 คะแนน)
กำลังโหลด...
กำลังโหลด…
ส่วนที่ 3 จาก 3
คำถาม
ประเภทคำถาม
กำลังโหลดรูปภาพ…
5
4
3
2
1
1. การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดที่นำมาใช้จัดการเรียนการสอน
2. บุคลากรมีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
3. การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายงาน
4. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริงและนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. มีการประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
แถว
1
1. การคัดเลือกและกำหนดหนังสือ/แบบเรียน/แบบฝึกหัดที่นำมาใช้จัดการเรียนการสอน
2
2. บุคลากรมีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
3
3. การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายงาน
4
4. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริงและนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5
5. มีการประสานงานชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
6
เพิ่มแถว
คอลัมน์
5
4
3
2
1
เพิ่มคอลัมน์
เฉลยคำตอบ
(0 คะแนน)
กำลังโหลด...
กำลังโหลด…
คำถาม
ประเภทคำถาม
กำลังโหลดรูปภาพ…
5
4
3
2
1
1.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ในการจัดการศึกษา
2. การนำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียน)