อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเว็ปไซต์โรงเรียน

นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส มอบหมายให้ข้าราชการครู เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ด้วยระบบ Webex Meetings ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2565