วันนี้ (22 กันยายน 2565) นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ได้จัดกิจกรรม “โครงการเด็ก ช.ช.ส. ร่วมใจป้องกัน และลดอุบัติเหตุในโรงเรียน” โดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรกระแสสินธุ์ มาให้ความรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากร ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ และรู้จักวิธีการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

Leave a Comment