วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียน เพื่อสืบสานและส่งเสริมให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีของไทย จัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และมีประกวดกระทงประเภทสวยงาม ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

Leave a Comment