วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวฤทัยชนก แก้วคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญใน ” วันมาฆบูชา ” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยร่วมกัน สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังเทศน์ เวียนเทียน และทำบุญ เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดเชิงแสใต้ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี อันดีงามทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และ สังฆบูชา

.

Leave a Comment